www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期一, 8月 09, 2010

Speed Racer (2008) 極速賽車手


Speed Racer (Blu-ray)

電影 :3.5______畫質 : 5______聲效 :差______整體 : 3.5

我記得當年打著"Matrix" 導演班底的賣點,不過當年評價一般.
$135咁平加上blu-ray.com對佢畫面有好高評價(但對聲效評價好差)咪買來睇下.
原來是日本卡通改編,我無睇過原著.不過跟一般日本卡通格局類同,像"高知能方程式"個d.劇情熟口熟面.
畫面處理上好卡通化,電玩遊戲那類,好華麗但顯得不淪不類.
賽車場面欠質感,因為過份違背物理定律,即d車無重量似飄多過行.
如果你完全當係卡通睇就無問題,畫面設計其實亦好有心思.
整體其實ok的,畫質好好聲效差D.

沒有留言: