www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期二, 12月 29, 2009

The Matrix系列 (1999-2003)


電影 : 5______畫質 : 4.5______聲效 :極出色______整體 : 5

又一個已經有DVD都要買返blu-ray我很喜歡的電影.
之前已睇過成個系列4,5次,在blu-ray下依然給我新感覺.
高清化做得好好未算頂級但好滿意.高清下Zion 的場境好靚.


看了n咁多次之後的睇法.
關於成個系列的中心思想及哲學.
開首第一集主要講什麼是真實,首先你要確認你是否真實活著.
"你憑咩認為你真實活著?"憑你的思想,憑你所看見觸碰的事物,
要是話你聽其實你的思想從來都比囚禁著,你一生重未觸碰過任何野,
甚至你根本沒有用過你的眼睛看個任何野.
你根本沒有在你認知認為真實的世界存在過.
"welcome to the real world"是第一集的經典對白.
而在確立左何為真實時之後往後2集則探討生存的意義.
戲中提及人類不能單純生存著,最起碼要從意識中包含幾個原素.
3位主角代表左3大原素,Neo代表"選擇",Morpheus代表"信念",Trinity代表"愛".
而3大原素都係通向"盼望"或可以講對未來更好的"盼望".
這未可以明確解釋生存的意義戲中亦未帶有任何明確的答案.
可以講人要生存著就要有這幾樣原素,要有"選擇","信念","愛"及"盼望".
那即是活著如果有哩幾樣原素,起碼算得上活過,存有某種意義縱使生命苦短.
要不然生命在長也是白活單純是沒有"死",但亦沒有"活",是行屍走肉沒有任何意義.
Neo選擇戰死而化解恩怨,Morpheus一直堅守信念,Trinity為愛而倍Neo到最後死而無悔.

沒有留言: