www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期三, 10月 14, 2009

Batman Begins (2005)電影 : 4______畫質 : 4______整體 : 4

之前不覺得太好睇.不過睇完The Dark Knight之後睇返就覺得幾好睇.
可能咁樣個故事完整好多.畫面令我幾驚喜.有很不錯的水平.
$145係超值的~

沒有留言: