www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期三, 3月 24, 2010

Harry Potter and the Half-Blood Prince


電影 :4______畫質 : 4.5______整體 : 4.5

我覺得Harry Potter係一集比一集好睇.
劇情越來越陰暗.又越來越多人死,連校長都死鬼埋.我仲以為佢會好似魔介Gandalf咁下集復活,經有睇過原著小說的表妹指出阿校長係"堅死".我仲估佢其實變左做鳳凰飛走左.
而好彩Hermione越大越靚有D安慰.
Harry Potter系列我頭4集都係DVD,我經常都在想要不要買返blu-ray.
因為佢DVD質素亦很好,或者睇多2集同Voldemort最終決戰後先算.
今集畫質感覺上無上集咁好,主要係配合劇情tune到個畫面好陰暗,無咁靚但係有氣氛.沒有留言: