www.flickr.com
pm reload's snap photoset pm reload's snap photoset

星期六, 11月 28, 2009

Pirates of the Caribbean (2003-2007) 魔盜王系列


電影 : 4______畫質 : 4.5______聲效 :極出色______整體 : 4.5

3集一口氣買返來睇,之前係戲院睇時只覺得一部特技幾靚的胡鬧戲.
覺得劇情都是胡亂堆砌做就視覺特技,然後有靚仔靚女係好靚的沙灘格下劍搞下笑咁.
然而當3集一口氣睇完時令我完全改觀.
原來整個系列劇情好完整,而且甚至稱得上峰回路轉引人入勝.
整個系列的畫質好高.的確係靚人靚景特技精采.
見平不妨買來收藏.

沒有留言: